ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS


KÉPZÉS ADATAI

megnevezése

óraszáma

tervezett első képzési napja

befejezésének tervezett időpontja

KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLY ADATAI ÉS NYILATKOZATAI

neme

állampolgársága[1]

lakcíme

levelezési címe

telefonszáma

legmagasabb iskolai végzettsége[2]


A személyes adatok továbbításáról, az adattovábbítás megtiltására vonatkozó lehetőségről szóló tájékoztatót megismertem, adataim továbbításához:

□           hozzájárulok.

□           nem járulok hozzá.


családi és utóneve(i) 

születési családi és utóneve(i)

születési helye és születési ideje

anyja születési családi és utóneve(i)

elektronikus levelezési címe

adóazonosító jele

Tanúsítvány kiállítását

□ kérem[3]

□ nem kérem.

Alulírott képzésben részt vevő büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fent megadott adataim a valóságnak megfelelnek, személyes adataim kezelésével kapcsolatos tájékoztatás kaptam, személyes adataim Fktv. 21. §-ban foglaltak szerinti kezeléséhez hozzájárulok. Kijelentem, hogy a Fktv. 15. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti adataim továbbításának - előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatban történő - megtiltására vonatkozó lehetőségekről szóló tájékoztatást megkaptam fenti jognyilatkozatomat ezen tájékoztatás ismeretében tettem meg. Kijelentem, hogy a képzéssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam (képzési tájékoztató, ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének módja, elállási jog, adatkezelési információk, felnőttképző adatszolgáltatása). Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a képzésre vonatkozóan a Ptk. 6:63.§-a szerint a Képzővel szóban felnőttképzési szerződést kötöttem, a képzésre vonatkozó felnőttképzési szerződés alábbi tartalmát: A képzés év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, haladásának tananyagegységekre bontott ütemezését, a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését, a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját, valamint ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételeit, a megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következményeket, a képzési díj - ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának - mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését, a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetését, a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételeit, a képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményeit

- megismertem, megértettem, az abban foglaltakat akaratommal mindenben egyezőként ismerem el.

A Képzésben résztvevő ezúton nyilatkozik, hogy Képző a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó, a Képző honlapján vagy a Képző ügyfélszolgálatán kifüggesztett, ott elérhető ÁSZF-t, a Képzési díjszabást és az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette és elfogadja.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései az irányadók. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a peres eljáráson kívüli megegyezésre törekednek. A felek a szerződésből eredő esetleges jogvitájukra kikötik a Képző székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. Jelen szerződést a felek, annak megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Egy tanfolyam időtartama minden esetben 6 hét, azaz 6 hét alatt kell az összes óraszámot igénybe venni.

Óra lemondására a tanórát megelőzően min. 48 órával van lehetőség, ezen órákat a rendelkezésre álló 6 héten belül lehet bepótolni.

A tanuló hibájából elmaradt órák, elveszettnek minősülnek és nem pótolhatóak.


Képzésben résztvevő, kiskorú személy esetén gondviselő aláírása

Dátum :


[1]Nem magyar állampolgár esetén: Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma

[2] Választható legmagasabb iskolai végzettségek: 1 - végzettség nélkül; 2 - általános iskolai végzettség; 3 - középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi (gimnázium); 4 - Középfokú végzettség és középfokú szakképesítés (szakgimnázium, szakképző iskola, szakiskola); 5 - Középfokú végzettség és középfokú szakképzettség (technikum); 6 - Felsőfokú végzettségi szinté és felsőfokú szakképzettség (felsőoktatási intézmény); 7 - Felsőoktatási szakképzés (felsőoktatási intézmény)

[3] A tanúsítvány kiállítása a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében történik. Amennyiben a képzésben résztvevő a Fktv. 15.§-a alapján az - adataira vonatkozó - adatszolgáltatást megtiltotta, számára tanúsítvány nem állítható ki.